byggnorrbotniabanan.nu

byggnorrbotniabanan.nu

Hur ställer sig politikerna?

På den här sidan presenterade vi var våra riksdagspolitiker stod i frågan om Norrbotniabanan inför valet 2018. Nedan kan du läsa om detta samt hur de politiska turerna kring Norrbotniabanan sett ut historiskt. Du kan även lyssna på vad de regionala politikerna sa under Stora Nolia några veckor innan valdagen. 

Allt för dig med hjärta för Norrbotniabanan.

Följ oss gärna på Facebook eller via RSS
så missar du inte några uppdateringar.
Läs mer på norrbotniabanan.se

2018

Regeringen ger klartecken för Norrbotniabanan

Regeringen fattar ett slutgiltigt beslut om den nationella transportplanen för de kommande tio åren. Det innebär att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs i ett svep.
2018

Ansökan till EU om förlängning av ScanMed

Regeringen begär att EU-kommissionen ska förlänga en av de nio stomnätskorridorer i EU, The Scandinavian-Mediterranean Corridor. Detta kan innebära miljardstöd för utbyggnaden av den Botniska korridoren, inklusive Norrbotniabanan.
2017

Norrbotniabanan med i Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan!

Förslaget innehåller; Järnvägsplaner för hela sträckan Umeå–Skellefteå. Byggstart 2018 mellan Umeå–Dåva, banans 12 första kilometer. Byggstart Dåva–Skellefteå 2024. Byggstart för sträckan Umeå–Skellefteå som en delsträcka av Norrbotniabanan upp till Luleå.
2015 Tredje EU-ansökan

Positivt besked av regeringen. Ansökan om EU-medel till Norrbotniabanan beviljad.

Norrbotniabanan AB söker, tillsammans med Trafikverket, regeringens stöd för att kunna söka EU-medel och får ett positivt besked. Ansökan beviljas sedan även av EU.
2014 Andra EU-ansökan

Negativt besked av regeringen.

Norrbotniabanan AB söker återigen regeringens stöd under våren för att kunna söka EU-medel men får ett negativt besked.
2013

Europeiska stomnätet för järnväg

Botniska korridoren, inklusive Norrbotniabanan, lyfts in i det europeiska stomnätet för järnväg. Blir även berättigad att söka finansiering med upp till 50 % för planering och upp till 30 % för bygget av Norrbotniabanan.
2013 Första EU-ansökan

Negativt besked av regeringen

Botniska korridoren, och med det även Norrbotniabanan, är på väg in i det Europeiska stomnätet för järnväg. Norrbotniabanan AB söker, på grund av positiva indikationer, regeringens stöd under våren för att kunna söka EU-medel men får ett negativt besked.
2012

Medfinansieringsförslag inlämnas.

Norrbotniabanan AB lämnar över ett medfinansieringsförslag och föreslår att regeringen tillsätter en förhandlingsperson. Ingen återkoppling från regeringen.
2011

Järnvägsplaner klara.

Trafikverket är klar med samtliga järnvägsplaner. Regeringen föreslår att Botniska korridoren, och med det även Norrbotniabanan, ska ingå i det Europeiska stomnätet för järnväg.
2010

Affärsplan inlämnas till Näringsdepartementet.

Norrbotniabanan AB:s affärsplan om genomförandet av järnvägsbygget lämnas över till Näringsdepartementet.
2007

Norrbotniabanan lyfts ur den nationella transportplanen.

Med gemensamma krafter fortsätter ändå Region Norrbotten, Region Västerbotten och Trafikverket arbetet med järnvägsutredningarna och bolaget Norrbotniabanan AB bildas.
2004

Tre miljarder i den nationella transportplanen till en första etapp av Norrbotniabanan.

Norrbotniabanan, som då sträckte sig hela vägen upp till Haparanda från Umeå, delades. Den så kallade Haparandabanan bröts loss och beslut fattades om att denna skulle byggas med ny järnväg mellan Kalix och Haparanda. Samt rustning och elektrifiering på sträckan Boden–Morjärv–Karlsborg.

Underlaget nedan är från den opinionsundersökning som Norrbotniabanegruppen gjorde tillsammans med företaget Westander inför valet 2014. Texten är från pressmeddelandet vid samma tillfälle. En liknande undersökning kommer även att göras inför valet 2018.
Undersökningen i sin helhet (pdf)
Pressmeddelandet i sin helhet (pdf)

 

Starkt stöd för Norrbotniabanan hos riksdagskandidater och allmänheten

Stödet för bygget av Norrbotniabanan är stort! Det visar en opinionsundersökning gjord under våren av företaget Westander på uppdrag av Norrbotniabanegruppen. Westanders ”Stora valenkät” gick ut till de drygt 500 riksdagskandidater med störst chans att komma in i riksdagen. Svarsfrekvensen är mycket hög och ligger på 72 % (389 st). I en kompletterande undersökning ställdes samma fråga till 1 000 personer i hela Sverige.

Frågan löd enligt följande:
Anser du att regeringen snarast bör ge ett klartecken för bygget av Norrbotniabanan i etapper med start från Umeå, i enlighet med förslag från Trafikverket?

Hela 60 % av riksdagskandidaterna (233 st) har svarat att de vill ge klartecken för bygget av Norrbotniabanan. Det hela ligger i linje med vad allmänheten vill, men med den skillnaden att stödet från allmänheten är ännu större. Hela 72 % vill ge klartecken till bygget!

Siffrorna är mycket glädjande, säger Peter Roslund ordförande för Norrbotniabanegruppen. Det är ett kvitto på att vårt arbete ger resultat.

När det gäller partitillhörighet finns ett parti där nejsägarna sticker ut ordentligt och det är Moderaterna, konstaterar Roslund. Där svarar 44 av 77 stycken nej till Norrbotniabanan.

Det går inte att sticka under stolen att vi känt ett tufft motstånd från detta håll, säger Roslund. Därför är det positivt att alliansregeringen tillsätter förhandlingspersoner som ska pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige.

 

Glädjande starkt stöd från storstäderna

Riktigt roligt är att stödet är starkt från storstadsområdena, säger Roslund. Hela 68 % av allmänheten i storstäderna ger sitt stöd för ett klartecken för Norrbotniabanan, säger Roslund.

Under den senaste fyraårsperioden har ett flertal positiva regeringsbeslut fattats för Norrbotniabanans förverkligande. Dessa inkluderar:
∎ Beslut i den nationella transportplanen om att bygga etappen Umeå–Skellefteå
∎ Begäran att den Europeiska stomnätskorridoren (ScanMed) från Palermo ska förlängas till Kiruna–Narvik och till Haparanda–Torneå. Viktigt för eventuell fortsatt medfinansiering från EU.
∎ Öppnat upp för att projekt som ligger i det Europeiska stomnätet för järnväg ska kunna söka medel även om det ännu inte ligger i den Nationella transportplanen.

Detta är viktiga framsteg som betyder mycket för Norrbotniabanans förverkligande innan 2030. Men för att nå hela vägen behöver vi fler och fortsatta positiva beslut kring banan.

Under våren ställde företaget Westander frågan på uppdrag av Norrbotniabanegruppen till de drygt 500 riksdagskandidater med störst chans att komma in i riksdagen.

Frågan löd enligt följande:
Instämmer du i att regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att Norrbotniabanan färdigställs till år 2030, i enlighet med EU-beslutet?

Nedan presenterar vi hur partierna svarat, tillsammans med intervjuer som gjordes under Stora Nolia i Piteå 4–12 augusti 2018. Partierna ligger i ordningen efter antalet ledamöter i riksdagen.

Socialdemokraterna

Instämmer du i att regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att Norrbotniabanan färdigställs till år 2030, i enlighet med EU-beslutet?

 Ja. Regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att färdigställa Norrbotniabanan till 2030.
 Nja. Vill arbeta för att färdigställa banan men är tveksam till om det är praktiskt möjligt att nå målet redan 2030.
 Nej. Vi vill att beslutet ändras.
 Vet ej. Kan inte ta ställning i frågan.

 


Fredrik Lundh-Sammeli (S) och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen.

Kommentar Norrbotniabanegruppen
∎ I vår opinionsundersökning ser vi ett fortsatt starkt stöd, men en stor tveksamhet till att projektet hinner färdigställas till år 2030.
∎ S skrev 2017 in i sina politiska riktlinjer att arbetet med att bland annat Norrbotniabanan ska påbörjas.
∎ I vallöftet från 2014 lovade S en byggstart mellan Umeå och Dåva.
∎ Redan 2002 var S, MP och V överens om att Norrbotniabanan ska byggas.

Moderaterna

Instämmer du i att regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att Norrbotniabanan färdigställs till år 2030, i enlighet med EU-beslutet?

 Ja. Regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att färdigställa Norrbotniabanan till 2030.
 Nja. Vill arbeta för att färdigställa banan men är tveksam till om det är praktiskt möjligt att nå målet redan 2030.
 Nej. Vi vill att beslutet ändras.
 Vet ej. Kan inte ta ställning i frågan.

 


Mattias Karlsson (M) och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen.

Kommentar Norrbotniabanegruppen
∎ I vår opinionsundersökning ser vi en fortsatt tveksamhet till bygget av Norrbotniabanan.
∎ 8 augusti 2018 sa M genom sin trafikpolitiska talesperson, under Stora Nolia i Piteå, att de inte tänker stoppa ett pågående projekt som Norrbotniabanan.

Sverigedemokraterna

Instämmer du i att regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att Norrbotniabanan färdigställs till år 2030, i enlighet med EU-beslutet?

 Ja. Regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att färdigställa Norrbotniabanan till 2030.
 Nja. Vill arbeta för att färdigställa banan men är tveksam till om det är praktiskt möjligt att nå målet redan 2030.
 Nej. Vi vill att beslutet ändras.
 Vet ej. Kan inte ta ställning i frågan.

 


Eric Palmqvist (SD) och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen.

Kommentar Norrbotniabanegruppen
∎ I vår opinionsundersökning ger två tredjedelar ett starkt stöd till projektet medan en tredjedel är tveksamma till projektet.

Miljöpartiet

Instämmer du i att regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att Norrbotniabanan färdigställs till år 2030, i enlighet med EU-beslutet?

 Ja. Regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att färdigställa Norrbotniabanan till 2030.
 Nja. Vill arbeta för att färdigställa banan men är tveksam till om det är praktiskt möjligt att nå målet redan 2030.
 Nej. Vi vill att beslutet ändras.
 Vet ej. Kan inte ta ställning i frågan.

 


Annika Eriksson (Mp) och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen.

Kommentar Norrbotniabanegruppen
∎ I vår opinionsundersökning ser vi ett fortsatt starkt stöd.
∎ Redan 2002 var S, MP och V överens om att Norrbotniabanan ska byggas.

Centerpartiet

Instämmer du i att regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att Norrbotniabanan färdigställs till år 2030, i enlighet med EU-beslutet?

 Ja. Regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att färdigställa Norrbotniabanan till 2030.
 Nja. Vill arbeta för att färdigställa banan men är tveksam till om det är praktiskt möjligt att nå målet redan 2030.
 Nej. Vi vill att beslutet ändras.
 Vet ej. Kan inte ta ställning i frågan.

 


Helena Lindahl (C) och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen.

Kommentar Norrbotniabanegruppen
∎ I vår opinionsundersökning ser vi ett fortsatt starkt stöd.
∎ Centerpartiet skrev in i stämmobeslutet 2013 att Norrbotniabanan ska förverkligas i hela sin sträckning.

Vänsterpartiet

Instämmer du i att regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att Norrbotniabanan färdigställs till år 2030, i enlighet med EU-beslutet?

 Ja. Regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att färdigställa Norrbotniabanan till 2030.
 Nja. Vill arbeta för att färdigställa banan men är tveksam till om det är praktiskt möjligt att nå målet redan 2030.
 Nej. Vi vill att beslutet ändras.
 Vet ej. Kan inte ta ställning i frågan.

 


Birger Lahti (V) och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen.

Kommentar Norrbotniabanegruppen
∎ I vår opinionsundersökning instämmer samtliga tillfrågade i vår fråga.
∎ Vänsterpartiet var i år missnöjda med regeringens beslut om att endast halva sträckan till Skellefteå var finansierad i den Nationella infrastrukturplanen.
∎ Redan 2002 var S, MP och V överens om att Norrbotniabanan ska byggas.

Liberalerna

Instämmer du i att regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att Norrbotniabanan färdigställs till år 2030, i enlighet med EU-beslutet?

 Ja. Regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att färdigställa Norrbotniabanan till 2030.
 Nja. Vill arbeta för att färdigställa banan men är tveksam till om det är praktiskt möjligt att nå målet redan 2030.
 Nej. Vi vill att beslutet ändras.
 Vet ej. Kan inte ta ställning i frågan.

 


Anne K Jatko (L) och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen.

Kommentar Norrbotniabanegruppen
∎ I vår opinionsundersökning ser vi ett starkt stöd för Norrbotniabanan.

Kristdemokraterna

Instämmer du i att regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att Norrbotniabanan färdigställs till år 2030, i enlighet med EU-beslutet?

 Ja. Regeringen bör fortsätta verka med full kraft för att färdigställa Norrbotniabanan till 2030.
 Nja. Vill arbeta för att färdigställa banan men är tveksam till om det är praktiskt möjligt att nå målet redan 2030.
 Nej. Vi vill att beslutet ändras.
 Vet ej. Kan inte ta ställning i frågan.

 


Håkan Kero (Kd) och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen.

Kommentar Norrbotniabanegruppen
∎ I vår opinionsundersökning ser vi ett starkt stöd för Norrbotniabanan, men att flertalet ligger i ”Nja”-gruppen då man känner tveksamhet till att projektet hinner färdigställas till 2030.

Tack!

Genom din bokning visar du ditt stöd för att banan som knyter ihop Sverige ska börja byggas fortast möjligt.

Dela din bokning så att fler som är trötta på att vänta kan göra sina röster hörda.

Dela på Facebook